REFSAN İZOLASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

GENEL AYDINLATMA METNİ


 

REFSAN İZOLASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Kanun uyarınca 734 008 93 69 vergi numaralı, İnköy Mah. Perli Yolu Cad. No:19 Merkez-Kütahya  adresinde mukim REFSAN İZOLASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. “Veri Sorumlusu”dur.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
REFSAN İZOLASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ., gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz

REFSAN İZOLASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından;

6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
492 Sayılı Harçlar Kanunu
5187 Sayılı Basın Kanunu
5232 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
5809 Elektronik Haberleşme Kanunu
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
6102 Sayılı Ticaret Kanunu
48107 sayılı Vergi Muafiyeti Statüsüne Uygunluk yazısı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,
amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta REFSAN insan kaynakları departmanı personeline ve amirlerine, REFSAN yöneticilerine, REFSAN’nun bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşlar ile ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, başta VERGİ DAİRELERİ olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerine, ücret ve her türlü hak edişlerinizin ödenebilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşlarına, bordrolama ve ilgili sistemlerin kurulması gibi insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, özel sağlık sigortası ilişkilerinin kurulması amacıyla iş ilişkisi içerisinde olduğumuz sigorta şirketlerine, İnsani yardım faaliyetleri ile ilgili otoritelere ve ilgili bakanlığa, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir. Yine REFSAN ’nun yurtdışı faaliyetleri ve/veya yurtdışından alınan hizmetlerin ifası nedeniyle ilgili çalışanların konuya ilişkin verileri (ilgili yabancı kurum ve kuruluşlarla paylaşımın kaçınılmaz olduğu durumlarda) yurtdışına aktarılabilmektedir.

REFSAN, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla isim, yaş, ilgi alanları, e-posta gibi kişisel bilgilerinizi talep etmektedir. Toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanyalar, müşteri profillerine yönelik özel promosyonlar ve istenmeyen e-postaların önlenmesi amacıyla yapılan sınıflandırma çalışmalarında kullanılmaktadır. Ayrıca, REFSAN, Pushouse iş ortağıyla birlikte, WhatsApp üzerinden otomatik hatırlatma ve kampanya mesajları göndermektedir. Bunun dışında, müşterilerimizin kişisel bilgileri, yalnızca müşterinin haberi veya talimatı olmadan kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmamakta ve bu bilgiler ticari amaçla kullanılmamaktadır. Gizlilik ve güvenlik konularında müşterilerimizin güvenliği en üst seviyede tutulmakta ve kişisel bilgilerin korunması için her türlü tedbir alınmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz; REFSAN İZOLASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; Ad-soyad, evlenmeden önceki soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk, ana-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, ikametgâh adresi, imza, ehliyet, vesikalık fotoğraf, banka hesap bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi, faks numarası, bilgisayarınıza ait IP adresi, log kayıtları ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla REFSAN’nun meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 

VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI
Dilediğiniz zaman REFSAN ’ ya başvurarak kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak REFSAN.COM.TR’ye iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

www.refsan.com.tr  adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “inköy mah. Perli yolu cad. No:19” adresine iletilmesi,
www.refsan.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected]  adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular REFSAN İZOLASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından reddedilecektir.

REFSAN İZOLASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nun işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

 

REFSAN İZOLASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR