REFSAN LIQUID CERAMIC CLAY
REFSAN LIQUID CERAMIC CLAY

Hazır Sıvı Seramik Döküm Çamuru (R9823)

Brand : REFSAN
Price : €15,52
ÇOKALAZÖDE ÇAMUR

Kullanıma hazırdır fakat tekrardan karıştırmalısınız.

Pişirim sıcaklığı 1040-1060 °C.

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

BÖLÜM 1: MADDENİN KARIŞIMI

 Madde veya karışımın tanımlanan uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Kilin temel uygulama alanları, Seramik, Emaye Cam , Dolgu malzemesi

BÖLÜM 2: ZARARLILIK TANIMLAMASI

Madde veya karışımın sınıflandırılmasıBu ürün, katışkı olarak solunabilir kuvars içerir ve bu nedenle EC 1272/2008 Düzenlemesi'nde belirtilen ölçütlere göre STOT RE2 olarak sınıflandırılmıştır ve 67/548/EEC Direktifine göre ürünün zararlı olarak sınıflandırılmasını öngören ölçütleri taşımamaktadır.

Toz oluşumunu önlemek için ürüne dikkatli bir şekilde işlem uygulanmalıdır.

 

Etiket öğeleri   

 

İşaret Sözcüğü: UYARI

Tehlike ifadesi: H373: Uzun süre veya tekrarlı bir şekilde solunduğunda akciğere zarar verebilir.

Önlem ifadeleri:

P260: Toz solumayın.

P285: Havalandırma yetersizse, solunum koruması takın.

P501: İçerikleri/konteynerleri yerel düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin.

 

Diğer zararlar

 

Bu ürün, inorganik bir madde, REACH Tüzüğü Ek XIII'e göre PBT veya vPvB ölçütlerini karşılamamaktadır.

 

BÖLÜM 3: BİLEŞİMİ/İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ

 

Temel bileşen : İsim CAS No EINECS No Kil 934-756-6 Kuvars 14808-60-7 238-878-4

Safsızlıklar: Bu ürün, STOT RE2 olarak sınıflandırılan, %1-10 arasında kuvars (solunabilir) içermektedir.

 

BÖLÜM 4: İLK YARDIM TEDBİRLERİ

 

İlk yardım tedbirlerinin açıklaması

Gözle temas: Bol miktarda su ile yıkayın ve yanma devam ederse tıbbi yardım alın.

Soluma: Maruz kalan kişinin alandan açık havaya taşınması önerilir.

Yutma: İlk yardım önlemi gerektirmez.

Ciltle temas: Özel ilk yardım önlemi gerektirmez. 

En önemli akut / gecikmiş belirti ve etkiler

Hiçbir akut / gecikmiş belirti ve etki gözlemlenmemiştir. 

Acil tıbbi yardım ve özel tedavi gerektirecek göstergeler

Belirli bir müdahaleye gerek yoktur. 

Muhafaza etme ve temizleme için yöntem ve malzemeler

Kuru olarak süpürmekten kaçının ve hava kaynaklı toz oluşumunu önlemek için su püskürten veya vakumla temizleyen sistemler kullanın. Ulusal mevzuata uygun kişisel koruyucu ekipman giyin.

 

BÖLÜM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

 

Hava kaynaklı toz oluşumundan kaçının. Hava kaynaklı tozun meydana geldiği yerlerde uygun çıkış havalandırmasını sağlayın. Havalandırma yetersizse, solunum koruyucu donanım takın. Kaza sonucu yırtılıp ürünün dökülmesini önlemek için ambalajlı ürünleri dikkatli kullanın. 

Çalışma alanlarında yemeyin, içmeyin ve sigara kullanmayın; kullanımdan sonra ellerinizi yıkayın; yeme alanlarına girmeden önce kirlenmiş olan giyim ve koruyucu ekipmanlarınızı çıkartın. 

Güvenli depolama şartları (tüm uyumsuzluklar dahil)

 

Teknik önlemler/Tedbirler

 

Hava kaynaklı toz oluşumunu en aza indirin ve yüklemeyle boşaltma esnasında rüzgarla dağılmasını önleyin. Konteynerleri kapalı tutun. Ambalajlı ürünleri, kaza sonucu yırtılıp ürünün dökülmesini önleyecek şekilde depolayın.

Kişisel koruyucu donanım gibi kişisel korunma önlemleri:

(a)          Gözlerin korunması

                Göz yaralanması riski olan durumlarda yan siperli koruyucu gözlük takın.

(b)          Cildin korunması

                Belirli bir gereklilik yoktur. Eller için, aşağı bakınız.

                Ellerin korunması

                Dermatit veya ciltleri hassas olan çalışanların uygun koruma donanımlarını (Örn: eldiven, koruyucu krem) kullanmaları önerilir. Her çalışmadan sonra ellerinizi yıkayın.

(c)          Solunum koruması

                Havaya karışmış toz konsantrasyonları uzun süre boyunca maruz kalacaksanız, Avrupa ve ulusal mevzuat şartlarına uygun solunum koruyucu donanım takın.

8.2.3.     Çevresel maruz kalma kontrolleri:

                Rüzgar ile dağılmasını önleyin.

 

BÖLÜM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

 

9.1.        Temel fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilgili bilgiler

                Görünüm : Katı, toz, Sprey dryer tozu, çamur, pres kek

                Koku : kokusuz Koku eşiği : ilgili değildir pH (20°C’de 400 g/l su): 3 - 7


                Bağıl yoğunluk : 2,6 g/cm³ Tane yapısı : açısal

                Çözünebilirlik(ler):

                Suda çözünürlük; önemsiz seviyede

                Hidroflorik asitte çözünürlük; evet

 

KARARLILIK VE TEPKİME

 

Reaktiflik - İnert. Reaktif değildir.

Kimyasal olarak kararlıdır.

Tehlikeli reaksiyon olasılığı yoktur.

 

TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

 

Toksikolojik etkiler hakkında bilgi

(a) akut toksisite;            Bilinen bir etki yoktur.

(b) cilt yıpranması/iritasyon;      Bilinen bir etki yoktur.

(c) ciddi göz hasarı/iritasyon;     Bilinen bir etki yoktur.

(d) solunum veya cilt hassaslaşması;      Bilinen bir etki yoktur.

(e) germ hücresi mutajenisitesi;              Bilinen bir etki yoktur.

(f) karsinojenisite;          Bilinen bir etki yoktur.

(g) reprodüktif toksisite;             Bilinen bir etki yoktur.

(h) STOT-bir kez maruz kalma;  Bilinen bir etki yoktur.

(i) STOT-devamlı maruz kalma; Bu ürün, katışkı olarak solunabilir kuvars içerir ve bu nedenle EC 1272/2008 Düzenlemesi'nde belirtilen ölçütlere göre STOT RE2 olarak sınıflandırılmıştır.

Toz içeren solunabilir kristalin silikaya uzun süre ve/veya çok fazla maruz kalınırsa bu tozlar, akciğerlerde küçük solunabilir kristalin silika parçacıklarının birikmesiyle oluşan nodüler akciğer fibrozu adı verilen silikoza neden olabilir.

(j) Solunum hasarı; Bilinen bir etki yoktur.

 

Toksisite              İlgili değildir.

Kalıcılık ve parçalanabilirlik          İlgili değildir.

Biyoakümülatif potansiyeli         İlgili değildir.

Toprakta taşınabilirlik    Önemsiz seviyededir.

PBT ve vPvB değerlendirmelerinin sonuçları      İlgili değildir.

Diğer yan etkiler              Bilinen belirli olumsuz bir yan etkisi yoktur.

 

Ambalajlar

 

Ambalajlar, yerel düzenlemelere uygun şekilde geri dönüştürülmeli ve bertaraf edilmelidir.

Physical Condition
Liquid (Ready to Use)
First Firing (Bisque)
1040 - 1060 °C
Second Firing (Glazed)
1040 - 1060 °C
Fired Color
White
Fireclay Content
Not Contains
Package
25 KG. 50 KG.
Package Type
Blue Can with Tight Lid